Faaliyet Alanları

1- ÖZEL HUKUK DAVALARI

Aile ve Kişiler Hukuku Davaları

 • Boşanma davaları (Anlaşmalı / Çekişmeli)
 • Boşanmadan kaynaklanan davalar (Maddi-Manevi Tazminat / Nafaka / Velayet / Mal Paylaşımı)
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar (Hediyelerin iadesi / Maddi-Manevi Tazminat)
 • Tanıma (Babalık) davaları
 • Evlat edinme / Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına yönelik davalar
 • Evlenmeye İzin / İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) kaldırılması davaları
 • Tanıma ve Tenfiz davaları
 • Velayet / Vesayet / Kayyımlık davaları
 • İsim ve yaş düzeltilmesi – değiştirilmesi davaları

Miras Hukuku Davaları

 • Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) alınması
 • Vasiyetnamenin iptali ve yorumuna ilişkin davalar
 • Vasiyetnamenin Tenkisi davaları
 • Tereke tespiti ve tescili davaları
 • Reddi miras (mirasın reddi) davaları
 • Mirasta iade davaları
 • Mirasçılıktan çıkarma davaları
 • Miras şirketine mümessil (temsilci) atanmasına ilişkin davalar

Gayrimenkul Hukuku Davaları

 • Tapu iptali ve tescili davaları
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
 • El atmanın önlenmesi davaları
 • Eski hale iade davaları
 • Haksız işgalin önlenmesi davaları
 • Tahliye davaları
 • Kiraya ilişkin davalar (Kira bedelinin tespiti / artırılması / eksiltilmesi)
 • İrtifak-İntifa-Şufa-Vefa-İştira hakkından kaynaklanan davalar
 • İzale-i Şüyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) davaları

Borçlar Hukuku Davaları

 • Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar
 • Haksız Fiilden kaynaklanan davalar
 • Sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanan davalar
 • Alacak davaları
 • Tazminat davaları

İcra ve İflas Hukuku Davaları

 • Menfi tespit davaları
 • İstihkak davaları
 • İstirdat davaları
 • İhtiyati Haciz / İhtiyati Hacze İtiraz davaları
 • Takibin İptali davaları
 • İtirazın İptali / Kaldırılması davaları
 • Memur muamelesini şikayet davaları
 • İflas / İflasın ertelenmesi davaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları

 • İşçilik alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak davaları (ihbar-kıdem tazminatı / fazla mesai-izin ücreti / ücret alacağı / işe iade)
 • Tespit davaları (Hizmet tespiti / sigorta başlangıç tespiti / maluliyet tespiti)
 • İş kazasının tespiti / iş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Grev / Lokavt / Sendikal haklara dayalı davalar

Ticaret Hukuku Davaları

 • Şirketler Hukukundan kaynaklanan davalar (Her türlü yerli ve yabancı şirket Kuruluşları / Birleşmeleri / Devralmaları / Yapılandırmaları / Şirket ana sözleşmesi hazırlanması / Sermaye artırımı / Genel Kurul İşlemleri / Hisse alımı / Tasfiye işlemleri)
 • Ticari İşletme Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Sigorta Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Taşıma Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Kıymetli Evrak Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Rekabet Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Bankacılık ve Finans Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Sermaye Piyasası Hukukundan kaynaklanan davalar

Uluslararası Hukuk Davaları

 • Uluslararası Özel Hukuktan kaynaklanan davalar
 • Uluslararası Sözleşmeler Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Uluslararası Şirketler Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Uluslararası Yatırım Hukukundan kaynaklanan davalar
 • Uluslararası Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfiz davaları

 

2- CEZA HUKUKU DAVALARI

Cumhuriyet Savcılığı’na yapılacak her türlü şikayette yakınan vekilliği

Cumhuriyet Savcılığı’nda yapılmış şikayetlerde şüpheli vekilliği

Sulh Ceza Mahkemesi Davaları

Asliye Ceza Mahkemesi Davaları

Ağır Ceza Mahkemesi Davaları

Askeri Ceza Mahkemesi Davaları

Çocuk Ceza – Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Davaları

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Davaları

 

3- İDARE HUKUKU DAVALARI

Her türlü İdari işlem ve eyleme karşı açılacak İptal ve Tam Yargı davaları

İdari para cezalarından kaynaklanan davalar

 

4- VERGİ HUKUKU DAVALARI

Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar

Vergi uzlaşma komisyonu işlemleri

 

5- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru işlemleri